Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp

Medlemsmøte og forskningswebinar torsdag 27. mai kl. 14.00–15.15

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet CrossCare-Old. Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga? Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet og er et samarbeid mellom forskergruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap (HV) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik.

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 22. mai, så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 27. mai.  

Program

14.00   Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10   Hvordan vurderer eldre personer, pårørende og helsepersonell kvalitet i pasientforløp? v/ Christine Hillestad Hestevik, FHI, og Linda Kvæl, Helsevitenskap og NOVA, Oslomet

14.30   Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang til kommunenes helse- og omsorgstjenester – en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus og kommunene v/Heidi Gautun og Marijke Veenstra, NOVA, OsloMet

14.50: Samhandling og kontinuitet når eldre pasienter beveger seg mellom ulike kommunale tilbud v/ Marianne Sundlisæter Skinner, Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik

14.10: Avslutning

Innledere

Christine Hillestad Hestevik har bachelor i ernæringsfysiologi, master i interdisiplinær helseforskning og en doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet. I dag jobber hun som seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet der hun har ansvaret for å lage kunnskapsoppsummeringer til bruk i helse- og omsorgstjenestene. 

Linda Aimée Hartford Kvæl er postdoktor ved fakultet for helsevitenskap (HV) og forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er utdannet fysioterapeut med master i rehabilitering. Kvæls forskning omfatter kvalitet i helse- og omsorgstjenester med spesielt fokus på deltakelse, aktiv aldring, personsentrert omsorg og implementering av forskningsbasert kunnskap.

Heidi Gautun er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er sosiolog og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Gautuns forskning omfatter en rekke studier av familieomsorg og offentlige helse- og omsorgstjenester til eldre. Etter Samhandlingsreformen i 2012 har hun gjennomført flere studier av samhandling mellom kommunale tjenester og sykehus om eldre pasienter.

Marijke Veenstra er forsker 1 ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og har en bistilling ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Hun er sosiolog og har doktorgrad fra Universitet i Oslo. I tillegg til forskning på kvalitet i helse- og omsorgstjenester, inkluderer hennes forskningsinteresser også sosial ulikhet i aldring og eldre år.  

Marianne Sundlisæter Skinner er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Hun er statsviter og har en doktorgrad fra University of Bath i England. Skinners forskningsinteresser inkluderer organisering og utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samhandling, kommunale akutte døgnenheter (KAD) og frivillighet i omsorgstjenestene. 

VELKOMMEN!

NorLAG nyhetsbrev nr. 1, 2021

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover. Studien er en rik kilde til ny og bedre kunnskap om aldring og eldre i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata som er koblet til årlige registerdata. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er ansvarlig for studien, dataene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata (NSD) står for utvikling og publiseringsløsninger for dataene. Nyhetsbrevet lastes ned her.

Årsmøte i Norsk selskap for aldersforskning (NSA)

aldersforsk_logo

Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 15.00

Sted: Teams

Påmelding til årsmøte sendes rm@seniorpolitikk.no innen 15. februar 2021, lenke og invitasjon til Teams sendes ut innen 20. februar

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  Valg av møteleder og representanter til å undertegne protokoll fra årsmøte
 2. Årsmelding for 2020
 3. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021
 4. Valgavstyre
  Valgkomite: Astrid Bergland og Asta Bye
  Vegard Skirbekk går ut av styret, det skal velges supplerende styremedlem.
  Maria Bjerk, Elisabeth Wiken Telenius, Ellisiv Lærum-Onsager og Roger Moen stiller til gjenvalg
 5. Eventuelt

Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til årsmøtets sak 2 og 3.

Velkommen!

Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?

Invitasjon til medlemsmøte/webinar torsdag 17. desember 2020 kl. 14.00-15.15

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 14.12., så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 17.12.

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet «ExitAge», om de eldste i arbeidslivet. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og gjennomført av forskere ved NOVA og AFI ved OsloMet, med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeidspartnere. 

Program

14.00 Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10 Slitenhet og yrkesavgang v/ Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet

14.30 Lederes håndtering av eldre arbeidstakere v/Robert Salomon, AFI, OsloMet

14.50 Alderisme og preferanse for ungdom v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

15.10 Avslutning

Innledere

Katharina Herlofson ledet prosjektet «ExitAge». Hun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser inkluderer kjønn og forholdet mellom generasjoner i familien, aldring og livsløp, og arbeid og pensjonering.

Tale Hellevik har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. På NOVA har hun blant annet forsket på aspekter ved den norske velferdsstaten, overføringer mellom generasjoner, sammenhengen mellom holdninger og atferd, og arbeid og pensjonering.

Robert Salomon er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Han er tidligere direktør for AFI og tidligere faglig leder for Forskningsrådets arbeidslivsforskningsprogram. Forskningsinteresser inkluderer arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering, omstillinger og eldre i arbeidslivet.

Per Erik Solem er forsker ved NOVA og professor ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970, og har lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens og alderisme. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering.

Velkommen – vi ses på Teams!

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en sammenslutning av forskere og andre med interesse for aldersforskning. Følg oss på Facebook og på www.aldersforsk.no – så er du oppdatert på våre seminarer og konferanser!

NKG 25 Nordic Gerontology Congress 2021 in Reykjavik – Island

Oplev Islands natur: Fly til Reykjavik kun kr. 644 (tur/retur) ⋆ RejseSpion.dk

VELKOMMEN til den 25. Nordiske konferanse i Gerontologi som avholdes på Island, Reykjavik, den 2-5 juni 2021. Registrering og mulighet for å sende inn abstrakt er nå åpen.

Informasjon og registrering her!

As previously announced, all accepted abstracts for the 2020 congress from participants keeping their registration will maintain their status and do not need to be resubmitted. We are also very happy to receive new abstracts, with a submission deadline on November 20th 2020. As always, the congress covers a wide spectrum of topics within the field of gerontology, but this time we would also like to especially encourage you to share your experiences of the Covid-19 pandemic from a gerontological perspective.

Viktige datoer

20 September 2020: Registration and call for abstracts opens 

20 November 2020: Deadline abstracts symposia 

16 December 2020: Notification symposia 

31 December 2020: Deadline abstracts oral presentations and posters 

3 February 2021: Notification acceptance of abstracts 

1 March 2021: End of early-bird registration

25th Nordic Congress of Gerontology

Keynote Speakers

EuGMS E-Congress 2020

Vil du delta på EuGMS E-Congress den 7-9. oktober? Over 200 kollegaer har allerede registrert seg. Ny frist for å sende inn abstrakt er 30. juni. Informasjon og registrering her!

The EuGMS will organise the key digital event in the field of geriatric medicine and health services for the ageing population.
The EuGMS e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. You will find new possibilities for multidimensional learning, innovative web tools, global audience, target topics and a fully virtual exhibition area. Welcome!

Seminar: Frivillige eldre og frivillig eldreomsorg

Hvordan bidrar eldre selv inn i frivillig arbeid, og hvordan kan frivillige være en ressurs i eldreomsorgen? Velkommen til seminar den 13.februar i regi av Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

Deltagelse i frivillig arbeid står høyt på den politiske agendaen om aktiv aldring i Norge. Forskning på feltet antyder at eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet har bedre livskvalitet, samt fysisk og mental helse. Særlig innenfor eldreomsorgen har det vært et stort innslag av frivillig arbeid, og behovet for dette vil ikke bli mindre i årene framover. 

Rett etter seminaret fortsetter årsmøtet for Norsk selskap for aldersforskning.

Sted: Rindalrommet, OsloMet, Stensberggt. 26, 2. etg.

Program

16.00 – 16.30         
Mat og mingling 

16.30 – 16.55         
Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

16.55 – 17.20    
Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

17.20 – 17.45       
Anne Britt Nilsen: Å være frivillig etter pensjonering

Om foredragsholderne

Sturla Bjerkaker er voksenpedagog og pensjonert generalsekretær i Studieforbundenes interesseorganisasjon Voksenopplæringsforbundet. Han deltar bl.a. i et EU-prosjekt (Erasmus +) om «Promoting Active Ageing», og har i den sammenheng gjennomført en undersøkelse sammen med Frivillighet Norge om «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner». Det er rapporten fra denne undersøkelsen som danner utgangspunkt for hans foredrag
 
Beate Magerholm er ansatt som rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Beate har hovedfag i Religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.
 
Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis fra Oslo Met (tidligere høgskolen i Oslo), undervist ved avdeling for lærerutdanning. Tidligere også rektor og inspektør der. Hun har vært med i styret i Senter for seniorpolitikk (for Akademikerne). Internasjonal instruktør i Dale Carnegie i Kommunikasjon og ledelse. Forfatter/medforfatter av 12 bøker. Etter pensjonering frivillig bl.a. innen frivillig idrett, Røde Kors, Turistforeningen og Holmenkollen.

Påmelding til seminaret

Seminaret er gratis. Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres. Du melder deg på ved å klikke på denne lenken og fylle ut feltene.
NB! frist for påmelding er 10. februar.