Årsmøteseminar 2017

NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING (NSA)
INVITERER TIL SEMINAR OM ELDRE OG KREFT

Tirsdag 7. 2  på Høgskolen i Oslo og Akershus, P46, Athene 2
Det serveres pizza og drikke fra kl. 17.00

PROGRAM
Kl 17.30 Introduksjon av Marijke Veenstra, styreleder NSA

Kl 17.35 Kreft hos eldre fra et klinisk perspektiv
ved Siri Rostoft, overlege og postdoktor ved Geriatrisk avdeling, OUS

Kl 18.15 Kreft hos eldre fra et epidemiologisk perspektiv
ved Steinar Tretli, forsker ved Kreftregisteret

Kl 18.35 Oppsummering ved Marijke Veenstra

Seminaret og servering er gratis. Påmelding gjøres til konferanser@nova.hioa.no og merkes NSA seminar 2017.
Frist for påmelding er 2. februar.
Først-til-mølla-prinsippet gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.

ÅRSMØTE I NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING
Fra kl 18.45 vil NSA avholde sitt årsmøte
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, P46, Athene 2
Alle medlemmer er velkommen til å delta.

Lenker

KONFERANSER
The 24th Nordic Congress of Gerontology (24 NKG)
DIVERSE
Alderspsykiatrisk forskningssenter – Sykehuset Innlandet
Aldring, helse og velferd – HiOA
Folkehelseinstituttet – FHI
Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 20168), kunskapssammanställning – Arbetsmiljöverket
GARN – Global Aging Research Network
GeroNord
Helsedirektoratet.no
Home 24th Nordic Congress of Gerontology
Home – Oslo Brains
International Association of Gerontology and Geriatrics for the Europe
Lenker – Legeforeningen.no
Nordic Gerontological Federation
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)
Rapport Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)
SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – Helse Stavanger
The Gerontological Society of America
Velferdsforskningsinstituttet NOVA – HiOA

Styret

LEDER
Marijke Veenstra
er sosiolog med doktorgrad fra det Medisinske Fakultetet (UiO, 2006).  Hun er del av forskergruppen som har ansvaret for den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Veenstra er forskningsleder ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og har bistilling ved Senter for Omsorgsforskning (NTNU).

NESTLEDER
Annelise Dyrli jobber som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, under fagområdet Funksjonshemning og aldring. Dyrli har mastergrad i psykologi, retning læring – hjerne, atferd og omgivelser fra NTNU, Trondheim. I masteroppgaven så hun på sammenhengen mellom psykologisk aldring, fysisk aktivitet og balanse hos eldre.

 

KASSERER
Bjørn Heine Strand har bakgrunn i biostatistikk, livsløpsepidemiolog og aldring. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for aldring og ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han er også førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han har PhD i epidemiologi fra UiO fra 2006.  Strand er Norsk redaktør av Scandinavian Journal of Public Health. 

MEDLEMSANSVARLIG
Kariann Krohne
er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sosialantropolog og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som omhandlet standardisert testing av geriatriske pasienter.

SEKRETÆR
Heidi Gautun er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Gautun er forsker I ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

WEBANSVARLIG
Gro Gujord Tangen
er  fysioterapeut og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og har en bistilling ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Tangen har doktorgrad fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo fra 2015 med tema mobilitet og kognisjon hos personer med demens.

 

STYREMEDLEMMER
Vegard Skirbekk er seniorforsker ved senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia Universitetet. I tillegg til sykdomsbyrdeanalyser jobber han også med befolknings-framskrivninger, hvor scenarioer for dødelighet, aldring og fertilitetsvariasjon står sentralt.

 

Astri Syse er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, hvor hun arbeider med befolkningsframskrivinger og problemstillinger knyttet til aldring, sykelig, dødelighet og andre demografiske kjerneområder. Hun har tidligere arbeidet ved NOVA og ved Kreftregisteret. Hun er opprinnelig utdannet fysioterapeut, og har hovedfag i pedagogikk og doktorgrad i samfunnsmedisin.

 

 

Hvordan bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk selskap for aldersforskning?

Send en mail med navn, adresse og email til aldersforsk@yahoo.no
Årsavgiften er på 200 kr.

Som medlem i NSA støtter du foreningens arbeid for å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge.

 Som medlem i NSA får du

  • Informasjon om foreningens virksomhet
  • Gratis inngang på arrangementer i regi av foreningen
  • Et eksemplar av tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri i forbindelse med utsendelse av kontingent

Kontaktinformasjon

E-POST
aldersforsk [a] yahoo.no

POSTADRESSE
Norsk selskap for aldersforskning
c/o Sykehuset i Vestfold, Aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

 

Historie

Norsk selskap for aldersforskning er en forening med en ærverdig historie. Foreningen ble stiftet i 1954. Den het da «Norsk gerontologisk selskap», og skulle være «et bindeledd mellom fagfolk som arbeidet med eldre».

Selskapet var et resultat av arbeidet i «De gamles helsekomite», som ble etablert av Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen i 1950. Komiteen var et samarbeidsorgan mellom organisajonene og det offentlige. I skriftet «Vår aldrende befolkning», forfattet av «De gamles helsekomite» i 1955, og i senere publikasjoner, ble den moderne eldrepolitikken presentert. Skriftene ble publisert i Norsk selskap for alderforsknings skriftserie. Selskapet bidro til å utvikle og fremme gerontologien gjennom møter, konferanser og internasjonal deltakelse. I anledning 40-årsjubileet for foreningen i 1994, ble det gitt ut en historikk over selskapets virksomhet.

«De gamles helsekomite» og resultatene av dette bidro til «Å definere eldreomsorg som et nasjonalt problem og skape et fagmiljø til å ta seg av dette», slik historikeren Anne-Lise Seip formulerer det. Hun sier videre: «Eldreomsorgen gikk i etterkrigstiden over fra fattigpleie till moderne universell sosialpolitikk. Profesjonene og organisasjonene utformet handlingsplaner og trakk politikerne med seg. Et stort register av virkemidler ble utviklet til et nytt apparat». Nasjonalforeningen, De gamles helsekomite og Norsk selskap for aldersforskning var aktive pådrivere i dette arbeid.

Nasjonalforeningens gerontologiske institutt (NGI) ble opprettet i 1957 og senere overtatt av Sosialdepartementet 1. 1. 1973. Navnet ble endret til Norsk gerontologisk institutt. Instituttet ble 1. 7. 1996 formelt en del av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), en sammenslutning av fire tidligere institutter/forskningsinstitusjoner (NGI, INAS, BVU og UNGFORSK).

Gerontologi utføres nå ved en rekke institutter, universiteter, høyskoler og stiftelser, men ofte sporadisk og uten fast organisert basis og solid finansiell støtte. Det innebærer en stor utfordring å utvikle forskningsfeltet videre, og å rekruttere og utdanne fagfolk på feltet.

Norsk selskap for aldersforskning er for tiden den eneste organisasjon som har som sitt formål å fremme gerontologien, og har dette i organisasjonens navn.