Årsmelding 2019

Her ligger årsmeldingen for 2019.

13.februar kl. 17.45 har vi vårt årsmøte, åpent for alle medlemmer. Minner også om at vi søker nye styremedlemmer og forslag kan sendes til post@aldersforsk.no – ellers er vi åpne for benkeforslag.

Før årsmøtet vil det bli arrangert seminar åpent for alle, tema og sted kommer.

Velkommen!

Saksliste til årsmøte 6.februar 2019

Årsmøte Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) 6. februar 2019

Når: kl. 09.30-10.30 (i etterkant av frokostseminar som starter kl. 8.00)
Sted: Rindalrommet NOVA, OsloMet, Oslo
Stensberggata 26, 2 etasje.

Saksliste

 1. Årsmelding 2018
 2. Revidert regnskap 2018
 3. Budsjett 2019
 4. Valg av nye styremedlemmer
 • Heidi Gautun (sekretær) går ut av styret
 • Kariann Krohne (medlemsansvarlig) går ut av styret
 • Forslag til 2 nye styremedlemmer har kommet inn
 • Det åpnes også for benkeforslag

  5. Eventuelt: Styret foreslår en økning av medlemsavgift fra 200 kr til 250 kr.

ÅRSMØTE 2019

Vi minner om at neste seminar og årsmøtet holdes onsdag 6.februar 2019. Vi har rom for et medlem til og vi oppfordrer våre medlemmer å sende inn forslag til aktuelle kandidater!
– forslag kan sendes til valgkomiteen ved Astrid Bergland: astrid.bergland@oslomet.no.

Nytt medlem velges inn på årsmøtet.

Program og foredragsholdere vil bli annonsert etter nyttår.

Styret

LEDER

Annelise Dyrli Flor jobber som rådgiver ved humanitære program for eldre i Norges Røde Kors og er faglig ansvarlig for frivilligtiltakene rettet mot eldre nasjonalt. Flor har en mastergrad i psykologi, retning læring – hjerne, atferd og omgivelser fra NTNU, Trondheim. I masteroppgaven så hun på sammenhengen mellom psykologisk aldring, fysisk aktivitet og balanse hos eldre.

NESTLEDER

Roger Moen er fagsjef ved Senter for seniorpolitikk. Han koordinerer FoU-aktiviteten og arbeider med fagutvikling, formidling og veiledning. Moen har hovedfag i økonomisk-administrative fag. Senter for seniorpolitikk er et nasjonalt kompetansesenter som gjennom sitt arbeid skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer som bidrar til økt deltakelse for 50+ i arbeidslivet.

KASSERER

Christine Hillestad Hestevik er seniorrådgiver ved FHI i klynge for vurdering av tiltak. Hun er i tillegg med å følge- evaluerer «Leve hele livet» reformen for eldre. Hun har bachelor i  ernæringsfysiologi, master i helsefagvitenskap ved UIO og har skrevet doktorgrad ved OsloMet om ernæringsomsorg til eldre.

MEDLEMSANSVARLIG

Elisabeth Wiken Telenius er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er fysioterapeut og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som omhandlet effekt av intensiv fysisk trening hos sykehjemsbeboere med demens.

SEKRETÆR

Ellisiv Lærum Jacobsen   er redaktør for helse- og sosialfag i Cappelen Damm Akademisk og førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad fra OsloMet-storbyuniversitetet, omhandlende underernæring, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon hos geriatriske pasienter.

WEBANSVARLIG

Linda Aimée Hartford Kvæl er postdoktor i forskergruppen Aldring, Hele og Velferd ved
OsloMet – Storbyuniversitetet, hvor hun ser på implementering av
pasientdeltakelse hos eldre i kommunal korttidsrehabilitering. I tillegg er hun med å følge-evaluerer Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre. Hun har bakgrunn som fysioterapeut med mastergrad innen rehabilitering.

STYREMEDLEMMER

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Asta-1-714x1024.jpg

Asta Bye er førsteamanuensis ved OsloMet og seniorforsker ved European Palliative Care Research Centre, Oslo universitetssykehus. Forskningen hennes omfatter blant annet studier av ernæringsstatus, livskvalitet og fysisk funksjon hos eldre personer med kreftsykdom og eldre pasienter generelt.

 

Maria Bjerk er stipendiat i forskergruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet – storbyuniversitetet. I hennes PhD prosjekt undersøkte hun hvordan et fallforebyggingsprogram for eldre med hjemmetjenester kan øke livskvaliteten. Hun har bakgrunn som fysioterapeut med mastergrad i nevrologisk rehabilitering.

 

Tale Hellevik er forsker ved NOVA/OsloMet, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har doktorgrad i sosiologi fra UiO. Hennes forskningstema har mye dreiet seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, og betydningen av verdier og holdninger. De siste årene har et viktig tema vært eldre i arbeidslivet og avgang fra arbeidslivet. Hun inngår i forskerteamet med ansvar for den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG).

 

Om Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

NSA er en sammenslutning av forskere og andre som er spesielt interessert i aldersforskning (gerontologi og geriatri) og som er åpent for alle som arbeider med eller er interessert i aldring, eldre og eldreomsorg. I tråd med statuttene, jobber NSA for å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge.

Samtidig som aldring og eldres kår i Norge står i brennpunktet for NSAs virksomhet, retter Selskapet også blikket utover landegrensene. NSA er tilsluttet Nordisk gerontologisk forening (NGF http://www.ngf-geronord.se/) og dens internasjonale hovedorganisasjon: International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG https://www.iagg-er.net/).

Selskapet bidrar til å utvikle og fremme gerontologien gjennom møter, konferanser og internasjonal deltakelse. Aldersforskning og forskning om og på eldres kår utføres i dag ved en rekke institutter, universiteter og høyskoler i Norge. I mange miljøer er det mye forskning hvor eldre og aldring ikke er direkte formål for forskningen men som likevel kan belyse forhold som har betydning for aldring (slik som arbeidslivsforskning, psykologisk forskning, og det aller meste av biologisk og medisinsk forskning).

En oversikt over norsk aldersforskning fra år 2000 konkluderte med at den norske aldersforskningen har høy kvalitet i enkelte deler, men at den som helhet står svakt. Også i dag er den aldersrelaterte forskningen i Norge fortsatt fragmentert og spredt over mange, til dels, små forskningsmiljøer. Dette er også et resultat av den store bredden i aldersforskningens tema, fag og profesjoner. NSA har dermed fortsatt en viktig oppgave med å skape og være en møteplass for aldersforskere fra ulike sted og fra ulike fagbakgrunn. Vår seminarrekke (cirka 4-5 ganger i året) og årsmøtet er et ledd i å skape en slik møteplass. For å kunne fortsette med dette er vi avhengig av medlemmene våre og deres interesser og innspill. Et stort takk til de som er medlem i dag! Og velkommen til deg som ønsker å være med på dette.

Hvordan bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk selskap for aldersforskning?

Send en mail med navn, adresse og email til post@aldersforsk.no
Årsavgiften er på 250 kr.

Som medlem i NSA støtter du foreningens arbeid for å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge.

 Som medlem i NSA får du

 • Informasjon om foreningens virksomhet
 • Gratis inngang på arrangementer i regi av foreningen

Historie

Historie NSA

«Å ikke kjenne hendelsene fra før en ble født, er å forbli et barn for alltid» (Cicero)

NSA ble stiftet i 1954 under navnet «Norsk gerontologisk selskap», og skulle være «et bindeledd mellom fagfolk som arbeidet med eldre». Selskapet var et resultat av arbeidet i «De gamles helsekomite», som ble etablert av Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen i 1950. Komiteen var et samarbeidsorgan mellom organisasjonene og det offentlige. I 1962 endrer den norske foreningen navn til Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA). I skriftet «Vår aldrende befolkning», forfattet av «De gamles helsekomite» i 1955, og i senere publikasjoner, ble den moderne eldrepolitikken presentert. Skriftene ble publisert i NSAs skriftserie. NSAs historie er for øvrig beskrevet i publikasjoner utarbeidet til 10-års, 30-års og 40-års jubileet.

Referanser:

Gedde-Dahl, Tobias. 1954. Planlegging av helse og velferdsarbeid for eldre i Norge. Oslo: nasjonalforeningen for folkehelsen

Beverfelt E, Helset A, Ingebretsen R. Aldersforskning inn i år 2000. NOVA Rapport 7/99

Daatland, Nordhus, Romøren og Sletvold. Status og framtid for norsk aldersforskning. Norges forskningsråd 2000.

Beverfelt, Eva. 2004. Norsk selskap for aldersforskning gjennom 50 år. I Kirsten Thorsen (red): Nye tider, nye livsløp, nye eldre? Oslo: BK Grafisk as

Thorsen, Kirsten. 2004. NSA – 50 år. Et gerontologisk selskap for den gamle og den nye tid. I Kirsten Thorsen (red): Nye tider, nye livsløp, nye eldre? Oslo: BK Grafisk as

Norsk Selskap for Aldersforskning. The Norwegian Society for Age Research – The Walk Towards Old Age. Adv. Geront. 2015. vol 28. No 1 (suppl) P. 49-51.

Strand BH, Veenstra M, Slagsvold B. Aldersrelatert forskning i Norge. HOD notat 2015.