Styret

LEDER
Marijke Veenstra
er sosiolog med doktorgrad fra det Medisinske Fakultetet (UiO, 2006).  Hun er del av forskergruppen som har ansvaret for den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Veenstra er forskningsleder ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og har bistilling ved Senter for Omsorgsforskning (NTNU).

NESTLEDER
Annelise Dyrli jobber som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, under fagområdet Funksjonshemning og aldring. Dyrli har mastergrad i psykologi, retning læring – hjerne, atferd og omgivelser fra NTNU, Trondheim. I masteroppgaven så hun på sammenhengen mellom psykologisk aldring, fysisk aktivitet og balanse hos eldre.

 

KASSERER
Bjørn Heine Strand har bakgrunn i biostatistikk, livsløpsepidemiolog og aldring. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for aldring og ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han er også førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han har PhD i epidemiologi fra UiO fra 2006.  Strand er Norsk redaktør av Scandinavian Journal of Public Health. 

MEDLEMSANSVARLIG
Kariann Krohne
er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sosialantropolog og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som omhandlet standardisert testing av geriatriske pasienter.

SEKRETÆR
Heidi Gautun er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Gautun er forsker I ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

WEBANSVARLIG
Gro Gujord Tangen
er  fysioterapeut og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og har en bistilling ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Tangen har doktorgrad fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo fra 2015 med tema mobilitet og kognisjon hos personer med demens.

 

STYREMEDLEMMER
Vegard Skirbekk er seniorforsker ved senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia Universitetet. I tillegg til sykdomsbyrdeanalyser jobber han også med befolknings-framskrivninger, hvor scenarioer for dødelighet, aldring og fertilitetsvariasjon står sentralt.

 

Astri Syse er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, hvor hun arbeider med befolkningsframskrivinger og problemstillinger knyttet til aldring, sykelig, dødelighet og andre demografiske kjerneområder. Hun har tidligere arbeidet ved NOVA og ved Kreftregisteret. Hun er opprinnelig utdannet fysioterapeut, og har hovedfag i pedagogikk og doktorgrad i samfunnsmedisin.