Hvordan bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk selskap for aldersforskning?

Send en mail med navn, adresse og email til aldersforsk@yahoo.no
Årsavgiften er på 200 kr.

Som medlem i NSA støtter du foreningens arbeid for å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge.

 Som medlem i NSA får du

  • Informasjon om foreningens virksomhet
  • Gratis inngang på arrangementer i regi av foreningen
  • Et eksemplar av tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri i forbindelse med utsendelse av kontingent

Kontaktinformasjon

E-POST
aldersforsk [a] yahoo.no

POSTADRESSE
Norsk selskap for aldersforskning
c/o Sykehuset i Vestfold, Aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

 

Historie

Norsk selskap for aldersforskning er en forening med en ærverdig historie. Foreningen ble stiftet i 1954. Den het da «Norsk gerontologisk selskap», og skulle være «et bindeledd mellom fagfolk som arbeidet med eldre».

Selskapet var et resultat av arbeidet i «De gamles helsekomite», som ble etablert av Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen i 1950. Komiteen var et samarbeidsorgan mellom organisajonene og det offentlige. I skriftet «Vår aldrende befolkning», forfattet av «De gamles helsekomite» i 1955, og i senere publikasjoner, ble den moderne eldrepolitikken presentert. Skriftene ble publisert i Norsk selskap for alderforsknings skriftserie. Selskapet bidro til å utvikle og fremme gerontologien gjennom møter, konferanser og internasjonal deltakelse. I anledning 40-årsjubileet for foreningen i 1994, ble det gitt ut en historikk over selskapets virksomhet.

«De gamles helsekomite» og resultatene av dette bidro til «Å definere eldreomsorg som et nasjonalt problem og skape et fagmiljø til å ta seg av dette», slik historikeren Anne-Lise Seip formulerer det. Hun sier videre: «Eldreomsorgen gikk i etterkrigstiden over fra fattigpleie till moderne universell sosialpolitikk. Profesjonene og organisasjonene utformet handlingsplaner og trakk politikerne med seg. Et stort register av virkemidler ble utviklet til et nytt apparat». Nasjonalforeningen, De gamles helsekomite og Norsk selskap for aldersforskning var aktive pådrivere i dette arbeid.

Nasjonalforeningens gerontologiske institutt (NGI) ble opprettet i 1957 og senere overtatt av Sosialdepartementet 1. 1. 1973. Navnet ble endret til Norsk gerontologisk institutt. Instituttet ble 1. 7. 1996 formelt en del av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), en sammenslutning av fire tidligere institutter/forskningsinstitusjoner (NGI, INAS, BVU og UNGFORSK).

Gerontologi utføres nå ved en rekke institutter, universiteter, høyskoler og stiftelser, men ofte sporadisk og uten fast organisert basis og solid finansiell støtte. Det innebærer en stor utfordring å utvikle forskningsfeltet videre, og å rekruttere og utdanne fagfolk på feltet.

Norsk selskap for aldersforskning er for tiden den eneste organisasjon som har som sitt formål å fremme gerontologien, og har dette i organisasjonens navn.