Styret

LEDER
Marijke Veenstra
er sosiolog med doktorgrad fra det Medisinske Fakultetet (UiO, 2006). Hennes viktigste forskningsinteresser inkluderer årsaker til og konsekvensene av sosiale helseforskjeller i eldre år. Andre interesser er ulike temaer innenfor helsetjenesteforskning og kvantitative forskningsmetoder. Hun er del av forskergruppen som har ansvaret for den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Veenstra er forskningsleder ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og har en bistilling som førsteamanuensis ved Senter for Omsorgsforskning (NTNU).

NESTLEDER
Annelise Dyrli jobber som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, under fagområdet Funksjonshemning og aldring. Dyrli har mastergrad i psykologi, retning læring – hjerne, atferd og omgivelser fra NTNU, Trondheim. I masteroppgaven så hun på sammenhengen mellom psykologisk aldring, fysisk aktivitet og balanse hos eldre.

KASSERER
Bjørn Heine Strand har bakgrunn i biostatistikk, livsløpsepidemiolog og aldring. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for aldring og ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han er også førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han har PhD i epidemiologi fra UiO fra 2006, og et postdoktor-fellowship i livsløpsepidemiologi og aldring fra National Institute on Aging (NIA), National Institutes of Health (NIH), USA/University College London (UCL), UK i perioden 2008-2010. Cand. Scient biostatistikk fra NTNU i Trondheim (1999). Strand er Norsk redaktør av Scandinavian Journal of Public Health, styremedlem i Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE) og kasserer i Norsk selskap for aldersforskning (NSA). Han er prosjektleder for stasjon for innsamling av data på fysisk funksjonsevne (gripestyrke, balanse, ganghastighet, med mer) i den sjuende Tromsøundersøkelsen.

MEDLEMSANSVARLIG
Kariann Krohne
er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sosialantropolog og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som omhandlet standardisert testing av geriatriske pasienter.

SEKRETÆR
Heidi Gautun er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Andre hovedforskningsfelt er kommunale helse- og omsorgstjenester, og samhandling om eldre pasienter mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Gautun er forsker I ved seksjon for Aldersforskning og boligstudier, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

WEBANSVARLIG
Gro Gujord Tangen
er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og har også en bistilling ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Tangen er utdannet fysioterapeut, og har jobbet innenfor geriatrifeltet. Hun har doktorgrad på temaet mobilitet og kognisjon, og holder nå på med et post doc-prosjekt rettet mot hvordan romlig orientering kan undersøkes i klinisk setting. I tillegg er hun involvert i flere prosjekter rettet mot fysisk funksjon hos ulike grupper eldre.

STYREMEDLEMMER
Vegard Skirbekk er seniorforsker ved senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia Universitetet. I tillegg til sykdomsbyrdeanalyser jobber han og med nasjonale og regionale befolknings-framskrivninger, hvor utvikling av scenarioer for dødelighet, aldring og fertilitetsvariasjon står sentralt. Andre fokusområder er helse og velferdssystemer, produktivitetsendringer og kultur, ofte med en global tilnærming. Han har mottatt forskningsmidler fra bl.a. ERC og PEW og har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter.

Astri Syse er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, hvor hun arbeider med befolkningsframskrivinger og problemstillinger knyttet til aldring, sykelig, dødelighet og andre demografiske kjerneområder. Hun har tidligere arbeidet ved NOVA og ved Kreftregisteret. Hun er opprinnelig utdannet fysioterapeut, og har hovedfag i pedagogikk og doktorgrad i samfunnsmedisin.