Årsmøte i Norsk selskap for aldersforskning (NSA)

aldersforsk_logo

Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 15.00

Sted: Teams

Påmelding til årsmøte sendes rm@seniorpolitikk.no innen 15. februar 2021, lenke og invitasjon til Teams sendes ut innen 20. februar

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  Valg av møteleder og representanter til å undertegne protokoll fra årsmøte
 2. Årsmelding for 2020
 3. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021
 4. Valgavstyre
  Valgkomite: Astrid Bergland og Asta Bye
  Vegard Skirbekk går ut av styret, det skal velges supplerende styremedlem.
  Maria Bjerk, Elisabeth Wiken Telenius, Ellisiv Lærum-Onsager og Roger Moen stiller til gjenvalg
 5. Eventuelt

Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til årsmøtets sak 2 og 3.

Velkommen!