13. februar ble det avholdt årsmøte med fine faglige presentasjoner og gode diskusjoner! 22 medlemmer deltok på årsmøtet og Bjørn Atle Halse ble valgt inn som nytt styremedlem.

Her er noen glimt av styreleder Vegard Skirbekk som også holdt en presentasjon hva som bidrar til en frisk hjerne, og Marja Aartsen som fortalte om sammenhengen mellom sosiale relasjoner og kognisjon i eldre år.

/

LEDER

Annelise Dyrli Flor jobber som rådgiver ved humanitære program for eldre i Norges Røde Kors og er faglig ansvarlig for frivilligtiltakene rettet mot eldre nasjonalt. Flor har en mastergrad i psykologi, retning læring – hjerne, atferd og omgivelser fra NTNU, Trondheim. I masteroppgaven så hun på sammenhengen mellom psykologisk aldring, fysisk aktivitet og balanse hos eldre.

NESTLEDER

Roger Moen er fagsjef ved Senter for seniorpolitikk. Han koordinerer FoU-aktiviteten og arbeider med fagutvikling, formidling og veiledning. Moen har hovedfag i økonomisk-administrative fag. Senter for seniorpolitikk er et nasjonalt kompetansesenter som gjennom sitt arbeid skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer som bidrar til økt deltakelse for 50+ i arbeidslivet.

KASSERER

Christine Hillestad Hestevik er seniorrådgiver ved FHI i klynge for vurdering av tiltak. Hun er i tillegg med å følge- evaluerer «Leve hele livet» reformen for eldre. Hun har bachelor i  ernæringsfysiologi, master i helsefagvitenskap ved UIO og har skrevet doktorgrad ved OsloMet om ernæringsomsorg til eldre.

MEDLEMSANSVARLIG

Elisabeth Wiken Telenius er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er fysioterapeut og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som omhandlet effekt av intensiv fysisk trening hos sykehjemsbeboere med demens.

SEKRETÆR

Ellisiv Lærum Jacobsen   er redaktør for helse- og sosialfag i Cappelen Damm Akademisk og førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad fra OsloMet-storbyuniversitetet, omhandlende underernæring, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon hos geriatriske pasienter.

WEBANSVARLIG

Linda Aimée Hartford Kvæl er postdoktor i forskergruppen Aldring, Hele og Velferd ved
OsloMet – Storbyuniversitetet, hvor hun ser på implementering av
pasientdeltakelse hos eldre i kommunal korttidsrehabilitering. I tillegg er hun med å følge-evaluerer Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre. Hun har bakgrunn som fysioterapeut med mastergrad innen rehabilitering.

STYREMEDLEMMER

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Asta-1-714x1024.jpg

Asta Bye er førsteamanuensis ved OsloMet og seniorforsker ved European Palliative Care Research Centre, Oslo universitetssykehus. Forskningen hennes omfatter blant annet studier av ernæringsstatus, livskvalitet og fysisk funksjon hos eldre personer med kreftsykdom og eldre pasienter generelt.

Maria Bjerk er stipendiat i forskergruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet – storbyuniversitetet. I hennes PhD prosjekt undersøkte hun hvordan et fallforebyggingsprogram for eldre med hjemmetjenester kan øke livskvaliteten. Hun har bakgrunn som fysioterapeut med mastergrad i nevrologisk rehabilitering.

Tale Hellevik er forsker ved NOVA/OsloMet, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har doktorgrad i sosiologi fra UiO. Hennes forskningstema har mye dreiet seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, og betydningen av verdier og holdninger. De siste årene har et viktig tema vært eldre i arbeidslivet og avgang fra arbeidslivet. Hun inngår i forskerteamet med ansvar for den Norske studien av Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG).

Om Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

NSA er en sammenslutning av forskere og andre som er spesielt interessert i aldersforskning (gerontologi og geriatri) og som er åpent for alle som arbeider med eller er interessert i aldring, eldre og eldreomsorg. I tråd med statuttene, jobber NSA for å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge.

Samtidig som aldring og eldres kår i Norge står i brennpunktet for NSAs virksomhet, retter Selskapet også blikket utover landegrensene. NSA er tilsluttet Nordisk gerontologisk forening (NGF http://www.ngf-geronord.se/) og dens internasjonale hovedorganisasjon: International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG https://www.iagg-er.net/).

Selskapet bidrar til å utvikle og fremme gerontologien gjennom møter, konferanser og internasjonal deltakelse. Aldersforskning og forskning om og på eldres kår utføres i dag ved en rekke institutter, universiteter og høyskoler i Norge. I mange miljøer er det mye forskning hvor eldre og aldring ikke er direkte formål for forskningen men som likevel kan belyse forhold som har betydning for aldring (slik som arbeidslivsforskning, psykologisk forskning, og det aller meste av biologisk og medisinsk forskning).

En oversikt over norsk aldersforskning fra år 2000 konkluderte med at den norske aldersforskningen har høy kvalitet i enkelte deler, men at den som helhet står svakt. Også i dag er den aldersrelaterte forskningen i Norge fortsatt fragmentert og spredt over mange, til dels, små forskningsmiljøer. Dette er også et resultat av den store bredden i aldersforskningens tema, fag og profesjoner. NSA har dermed fortsatt en viktig oppgave med å skape og være en møteplass for aldersforskere fra ulike sted og fra ulike fagbakgrunn. Vår seminarrekke (cirka 4-5 ganger i året) og årsmøtet er et ledd i å skape en slik møteplass. For å kunne fortsette med dette er vi avhengig av medlemmene våre og deres interesser og innspill. Et stort takk til de som er medlem i dag! Og velkommen til deg som ønsker å være med på dette.