Årsmøtet til Norsk Selskap for Aldersforskning arrangeres digitalt mandag 28. februar 2022 kl. 15.00.

Saksliste:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap for 2021
 3. Budsjettforslag 2022
 4. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet

Saker som evt. ønskes behandlet under årsmøtet (sak 4), kan sendes til styreleder Annelise Flor på annelise.flor@redcross.no innen 1. februar.

Alle medlemmene ønskes velkommen. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Alle som ønsker å delta via Teams sender en e-post til post@aldersforsk.no innen 21. februar. 

VELKOMMEN til årsmøtet 2022.

Last ned nyhetsbrevet her

News on research, developmental work and education within the ageing area in the Nordic Countries – Volume 31, no 2, 2021

Informasjon og registrering her!

Life is about change and continuity. We experience ourselves and our surroundings differently throughout life. For most people, later life is often characterized by major transitions, moving towards frailty and multiple losses – but it may also be a part of life with more time to engage in preferred activities, explore new possibilities, and to come to terms and cope with new challenges. The corona pandemic proved to be a challenge to the world beyond imagination, particularly to frail and vulnerable people and societies. However, it has also given us valuable new insights and reminded us of the values in life. 

On behalf of the organizers, we invite professionals, scholars, policy makers, and companies to explore questions of change and continuity in the perspective of ageing and later life. Plenary lectures, symposia, oral sessions, posters, and exhibitions will reflect themes from a multitude of gerontological and geriatric topics, particularly: 

Digitisation and technology – Housing, generations and mobility – Lifestyle, engagement and transition – Education and competences in ageing societies – Morbidity, medical treatment and ageing processes – A good life and a good death. 

We welcome presentations and discussions to address perspectives that have major impact on societies and future generations: Citizen perspective, Ethnicity, Inequality, Sustainability and ecology, The coronavirus pandemic and lockdown.

31 December 2021
Deadline abstracts oral presentations and posters

6 February 2022
Notification acceptance of abstracts

1 March 2022
End of early-bird registration

Sted: OsloMet: Pilestredet 46, rom PA318. Det vil være mulig å delta digitalt. Tid: 2. desember kl 14:00-15:30!  Påmelding her

Du vil få høre tre spennende foredrag:

Siri Rostoft er professor ved forskningsenheten, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og overlege ved geriatrisk avdeling, Ullevål. Hun vil snakke om bruk av spesialisert palliativ behandling siste leveår i Norge – betydning av alder og sosiodemografiske faktorer

Christina Moen er ansatt i Vestfold Røde Kors. Hun vil fortelle oss om Røde Kors sin våketjeneste. Røde Kors Våketjeneste organiserer frivillige som er til stede for døende i deres siste dager eller timer.

Caroline Kreppen Overen er sykepleier med videreutdanning i palliasjon og en mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie. Hun er for tiden stipendiat og vil fortelle om PhD-prosjektet som omhandler palliasjon og symptomlindring hos sykehjemsbeboere med demens. 

Vi serverer gløgg og pepperkaker. Vel møtt! 

Til informasjon: Navn og epost-adresser vil bare bli brukt i forbindelse med påmelding og blir slettet etter arrangementet.

Medlemsmøte og forskningswebinar torsdag 27. mai kl. 14.00–15.15

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet CrossCare-Old. Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga? Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet og er et samarbeid mellom forskergruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap (HV) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik.

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 22. mai, så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 27. mai.  

Program

14.00   Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10   Hvordan vurderer eldre personer, pårørende og helsepersonell kvalitet i pasientforløp? v/ Christine Hillestad Hestevik, FHI, og Linda Kvæl, Helsevitenskap og NOVA, Oslomet

14.30   Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang til kommunenes helse- og omsorgstjenester – en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus og kommunene v/Heidi Gautun og Marijke Veenstra, NOVA, OsloMet

14.50: Samhandling og kontinuitet når eldre pasienter beveger seg mellom ulike kommunale tilbud v/ Marianne Sundlisæter Skinner, Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik

14.10: Avslutning

Innledere

Christine Hillestad Hestevik har bachelor i ernæringsfysiologi, master i interdisiplinær helseforskning og en doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet. I dag jobber hun som seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet der hun har ansvaret for å lage kunnskapsoppsummeringer til bruk i helse- og omsorgstjenestene. 

Linda Aimée Hartford Kvæl er postdoktor ved fakultet for helsevitenskap (HV) og forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er utdannet fysioterapeut med master i rehabilitering. Kvæls forskning omfatter kvalitet i helse- og omsorgstjenester med spesielt fokus på deltakelse, aktiv aldring, personsentrert omsorg og implementering av forskningsbasert kunnskap.

Heidi Gautun er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er sosiolog og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Gautuns forskning omfatter en rekke studier av familieomsorg og offentlige helse- og omsorgstjenester til eldre. Etter Samhandlingsreformen i 2012 har hun gjennomført flere studier av samhandling mellom kommunale tjenester og sykehus om eldre pasienter.

Marijke Veenstra er forsker 1 ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og har en bistilling ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Hun er sosiolog og har doktorgrad fra Universitet i Oslo. I tillegg til forskning på kvalitet i helse- og omsorgstjenester, inkluderer hennes forskningsinteresser også sosial ulikhet i aldring og eldre år.  

Marianne Sundlisæter Skinner er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Hun er statsviter og har en doktorgrad fra University of Bath i England. Skinners forskningsinteresser inkluderer organisering og utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samhandling, kommunale akutte døgnenheter (KAD) og frivillighet i omsorgstjenestene. 

VELKOMMEN!

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover. Studien er en rik kilde til ny og bedre kunnskap om aldring og eldre i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata som er koblet til årlige registerdata. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er ansvarlig for studien, dataene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata (NSD) står for utvikling og publiseringsløsninger for dataene. Nyhetsbrevet lastes ned her.

aldersforsk_logo

Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 15.00

Sted: Teams

Påmelding til årsmøte sendes rm@seniorpolitikk.no innen 15. februar 2021, lenke og invitasjon til Teams sendes ut innen 20. februar

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  Valg av møteleder og representanter til å undertegne protokoll fra årsmøte
 2. Årsmelding for 2020
 3. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021
 4. Valgavstyre
  Valgkomite: Astrid Bergland og Asta Bye
  Vegard Skirbekk går ut av styret, det skal velges supplerende styremedlem.
  Maria Bjerk, Elisabeth Wiken Telenius, Ellisiv Lærum-Onsager og Roger Moen stiller til gjenvalg
 5. Eventuelt

Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til årsmøtets sak 2 og 3.

Velkommen!

Invitasjon til medlemsmøte/webinar torsdag 17. desember 2020 kl. 14.00-15.15

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 14.12., så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 17.12.

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet «ExitAge», om de eldste i arbeidslivet. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og gjennomført av forskere ved NOVA og AFI ved OsloMet, med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeidspartnere. 

Program

14.00 Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10 Slitenhet og yrkesavgang v/ Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet

14.30 Lederes håndtering av eldre arbeidstakere v/Robert Salomon, AFI, OsloMet

14.50 Alderisme og preferanse for ungdom v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

15.10 Avslutning

Innledere

Katharina Herlofson ledet prosjektet «ExitAge». Hun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser inkluderer kjønn og forholdet mellom generasjoner i familien, aldring og livsløp, og arbeid og pensjonering.

Tale Hellevik har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. På NOVA har hun blant annet forsket på aspekter ved den norske velferdsstaten, overføringer mellom generasjoner, sammenhengen mellom holdninger og atferd, og arbeid og pensjonering.

Robert Salomon er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Han er tidligere direktør for AFI og tidligere faglig leder for Forskningsrådets arbeidslivsforskningsprogram. Forskningsinteresser inkluderer arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering, omstillinger og eldre i arbeidslivet.

Per Erik Solem er forsker ved NOVA og professor ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970, og har lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens og alderisme. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering.

Velkommen – vi ses på Teams!

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en sammenslutning av forskere og andre med interesse for aldersforskning. Følg oss på Facebook og på www.aldersforsk.no – så er du oppdatert på våre seminarer og konferanser!

VELKOMMEN til den 25. Nordiske konferanse i Gerontologi som avholdes på Island, Reykjavik, den 2-5 juni 2021. Registrering og mulighet for å sende inn abstrakt er nå åpen.

Informasjon og registrering her!

As previously announced, all accepted abstracts for the 2020 congress from participants keeping their registration will maintain their status and do not need to be resubmitted. We are also very happy to receive new abstracts, with a submission deadline on November 20th 2020. As always, the congress covers a wide spectrum of topics within the field of gerontology, but this time we would also like to especially encourage you to share your experiences of the Covid-19 pandemic from a gerontological perspective.

Viktige datoer

20 September 2020: Registration and call for abstracts opens 

20 November 2020: Deadline abstracts symposia 

16 December 2020: Notification symposia 

31 December 2020: Deadline abstracts oral presentations and posters 

3 February 2021: Notification acceptance of abstracts 

1 March 2021: End of early-bird registration

25th Nordic Congress of Gerontology

Keynote Speakers

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020.

Sted: KS Agenda ved Nationaltheatret og webinar

Dato: 30. oktober

Pris: Gratis

Klikk her for påmelding