Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp

Medlemsmøte og forskningswebinar torsdag 27. mai kl. 14.00–15.15

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet CrossCare-Old. Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga? Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet og er et samarbeid mellom forskergruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap (HV) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik.

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 22. mai, så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 27. mai.  

Program

14.00   Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10   Hvordan vurderer eldre personer, pårørende og helsepersonell kvalitet i pasientforløp? v/ Christine Hillestad Hestevik, FHI, og Linda Kvæl, Helsevitenskap og NOVA, Oslomet

14.30   Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang til kommunenes helse- og omsorgstjenester – en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus og kommunene v/Heidi Gautun og Marijke Veenstra, NOVA, OsloMet

14.50: Samhandling og kontinuitet når eldre pasienter beveger seg mellom ulike kommunale tilbud v/ Marianne Sundlisæter Skinner, Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik

14.10: Avslutning

Innledere

Christine Hillestad Hestevik har bachelor i ernæringsfysiologi, master i interdisiplinær helseforskning og en doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet. I dag jobber hun som seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet der hun har ansvaret for å lage kunnskapsoppsummeringer til bruk i helse- og omsorgstjenestene. 

Linda Aimée Hartford Kvæl er postdoktor ved fakultet for helsevitenskap (HV) og forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er utdannet fysioterapeut med master i rehabilitering. Kvæls forskning omfatter kvalitet i helse- og omsorgstjenester med spesielt fokus på deltakelse, aktiv aldring, personsentrert omsorg og implementering av forskningsbasert kunnskap.

Heidi Gautun er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun er sosiolog og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Gautuns forskning omfatter en rekke studier av familieomsorg og offentlige helse- og omsorgstjenester til eldre. Etter Samhandlingsreformen i 2012 har hun gjennomført flere studier av samhandling mellom kommunale tjenester og sykehus om eldre pasienter.

Marijke Veenstra er forsker 1 ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og har en bistilling ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Hun er sosiolog og har doktorgrad fra Universitet i Oslo. I tillegg til forskning på kvalitet i helse- og omsorgstjenester, inkluderer hennes forskningsinteresser også sosial ulikhet i aldring og eldre år.  

Marianne Sundlisæter Skinner er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Hun er statsviter og har en doktorgrad fra University of Bath i England. Skinners forskningsinteresser inkluderer organisering og utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samhandling, kommunale akutte døgnenheter (KAD) og frivillighet i omsorgstjenestene. 

VELKOMMEN!